Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ruyven-Zuidpolder, visieverkenning

Pijnacker-Nootdorp maakt een nieuw bestemmingsplan voor Ruyven-Zuidpolder. Eén van de eerste stappen is het maken van een visieverkenning, waarmee we een (toekomst) visie voor het gebied schetsen. Deze visie is door iedereen in te vullen met ideeën of concrete initiatieven. Daar nodigen we u ook van harte voor uit. Doet u mee?

Totale kaart visieverkenning Ruyven-Zuidpolder

Wat is een visieverkenning?

Een visieverkenning is nieuw voor de gemeente. Het is een eerste stap in het maken van een nieuw bestemmingsplan. Het oude bestemmingsplan is na tien jaar immers toe aan actualisatie. Met de visieverkenning willen we bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden meer betrekken bij het maken van een nieuw bestemmingsplan. De visieverkenning is ook bewust nog niet helemaal uitgewerkt. Onderzoeken naar bijvoorbeeld milieu, geluid, luchtkwaliteit of water doen we later, wanneer we inzicht hebben in de initiatieven en reacties.

Het gebied Ruyven-Zuidpolder

Ruyven-Zuidpolder heeft voor Pijnacker-Nootdorp en de regio een grote waarde als groengebied. De landbouw is in dit weidelandschap de drager van deze kenmerkende landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden en het behoud hiervan staat dan ook centraal. Het versterken van de positie van agrarische bedrijven beschermt deze waarden. Het gebied Ruyven-Zuidpolder is gelegen ten zuidwesten van Pijnacker en ten oosten van Delft. Het plangebied wordt globaal begrensd door de A13, het tracé van de N470, de bovenzijde van de bebouwing langs de Oude Leedeweg en Wilgenweg en de Berkelse Zweth.

Denkt u mee over de mogelijkheden?

Per deelgebied nodigen we u uit met ideeën of initiatieven te komen. In onderstaande themapagina vindt u voorbeelden van een aantal onderwerpen waar u misschien ideeën over heeft.

Bekijk de online visieverkenning

Nieuwsgierig geworden naar de visieverkenning? Lees dan verder op de online visieverkenning of lees de tekstversie.

Laat ons weten wat u vindt en reageer!

Wij nodigen u van harte uit om een reactie te geven op de visieverkenning Ruyven-Zuidpolder. Dit kan tot en met 4 december 2019. Ook wanneer u een idee of een concreet initiatief heeft, dan zien wij dit graag tegemoet. We gaan graag met u in gesprek over uw initiatief.

Een digitale inspraakreactie kunt u indienen door het formulier inspraakreactie Visieverkenning Ruyven-Zuidpolder in te vullen.

Een schriftelijke reactie richt u aan het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte via doorkiesnummer 015-3626315.

Inloopavond 13 november 2019

Als onderdeel van de participatie wordt een inloopavond georganiseerd. Op woensdagavond 13 november 2019 wordt u van 19:00 tot en met 21:00 uur in Het Oude Laarsje aan de Oude Leedeweg 62A in Pijnacker de gelegenheid geboden om nader te worden geïnformeerd over de inhoud en de procedure.