Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ruimtelijke structuurvisie 2040

Ruimte maken…..ruimte laten, dat is de titel van de Ruimtelijke structuurvisie 2040 die 24 februari door de raad is vastgesteld.

De gemeenteraad heeft de structuurvisie gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn verwerkt en hieronder vindt u de definitieve structuurvisie.

Vervolg

De volgende stap is de uitwerking van de structuurvisie in een uitvoeringsstrategie. Hierin staat hoe we de contouren gaan uitwerken en wat we daarvoor doen. Ook wordt de uitnodigingsplanologie uitgewerkt.

Wat is de Ruimtelijke structuurvisie?

De Ruimtelijke structuurvisie gaat over het hele grondgebied van de gemeente en laat zien welke geplande ontwikkelingen worden afgerond, wat voorgenomen (nieuwe) ontwikkelingen zijn en wat de hoofdzaken zijn van het ruimtelijk beleid. Deze integrale ruimtelijke visie schetst de contouren van de gemeente in 2040 en geeft antwoord op de ruimtelijke vraagstukken.

structuurvisie schema

Ruimtelijke structuurvisie 2040, onderdeel van een vierluik

In juni 2012 is de Toekomstvisie 2040 vastgesteld. Deze visie is wat betreft economie vertaald in de Economische visie en op sociaal/maatschappelijk vlak vertaald in de Visie op het sociaal domein. De Ruimtelijk Structuurvisie vormt het sluitstuk en geeft de ruimtelijke vertaling van de Toekomstvisie 2040 de Economische visie en de Visie op het Sociaaldomein.

Nieuwe insteek: uitnodigingsplanologie

In de structuurvisie schetst de gemeente het ruimtelijk beeld van onze gemeente in 2040. Wanneer u de visie leest, ziet u dat het zeker geen blauwdruk is voor een toekomstige situatie. Het zijn de contouren en de kaders van een streefbeeld dat we met elkaar moeten gaan inkleuren. Met deze structuurvisie geven we aan waar er ruimte is. En dat die ruimte niet alleen door de gemeente ingevuld wordt, maar juist ook door u. U bent namelijk de eigenaar van gronden, beheerder van een gebied of gebruiker van de ruimte en geeft daarmee kleur aan de gemeente.

Daarom willen wij u de ruimte bieden - en uitnodigen - om te ondernemen, te recreëren, uw woonomgeving te verbeteren of sport te beoefenen. De Ruimtelijke structuurvisie is als het ware voor iedereen een uitnodiging om samen invulling te geven aan de ruimte van Pijnacker-Nootdorp in 2040!

Welke kant gaan we op met Pijnacker-Nootdorp?

De Toekomstvisie geeft aan dat Pijnacker-Nootdorp een herkenbare gemeente blijft in een landelijke omgeving. Het bestaande beeld van onze gemeente verandert nog door het uitvoeren van de geplande woningbouwprojecten, bedrijvenparken, wegen en de herinrichtingen van het buitengebied. Na deze projecten liggen de contouren in het landschap echter vast.

Zo leggen we in de structuurvisie de groene contouren van het buitengebied vast, wat zo bepalend is voor de identiteit van Pijnacker-Nootdorp. Ook garanderen we ruimte waarbinnen de glastuinbouwsector zich kan handhaven. En binnen de rode contouren van de drie kernen borgen we de maatschappelijke en economische basisvoorzieningen. Daarnaast garandeert deze structuurvisie de basale instandhouding van de openbare ruimte. En blijven we zorgen voor basisinfrastructuren in de kernen en naar de omgeving. Een belangrijke ontwikkelopgave is het maken van een goede verbinding tussen onze gemeente en de regio, waaronder een mogelijke verbinding tussen Pijnacker en Nootdorp.

Contouren als basis

Contouren vormen het uitgangspunt van de structuurvisie. Dit zijn contouren van groen- en recreatiegebieden, bebouwing, glastuinbouw en bedrijventerreinen. Binnen deze contouren zijn er verschillende functies en mogelijkheden. Hierover doet de structuurvisie voor 2040 op hoofdlijnen kaderstellende uitspraken. Daarnaast geeft de structuurvisie antwoord op verschillende ruimtelijke vraagstukken.

Milieu Effect Rapportage

Voor de ruimtelijke structuurvisie worden afwegingen gemaakt die kunnen leiden tot ingrijpende ruimtelijke veranderingen: een tweede verbinding tussen Pijnacker en Nootdorp, de mogelijkheden voor de plaatsing van windmolens en de mogelijke transformatiegebieden van de glastuinbouw. De milieugevolgen van deze afwegingen worden daarom getoetst in een milieu effectrapportage, oftewel een planMER. Dankzij de planMER kunnen we de milieugevolgen meenemen bij de afwegingen voor de structuurvisie. Ook de planMER heeft ter inzage gelegen.

Kijk voor de voorgaande stukken bij de raadsagenda van 6 februari 2014.