Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ruimtelijke structuurvisie 2040 (geldend)

Ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de artikelen 7.11 en 7.12 van de Wet milieubeheer maken het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp bekend dat zij hebben besloten om het ontwerp van de Ruimtelijke Structuurvisie 2040 Ruimte maken, Ruimte laten en bijbehorende planMER vrij te geven voor inspraak. De inspraak-periode is inmiddels verstreken.

De Ruimtelijke Structuurvisie bestrijkt het hele grondgebied van de gemeente en laat zien welke geplande ontwikkelingen worden afgerond, wat de voorgenomen (nieuwe) ontwikkelingen zijn en wat de hoofdzaken zijn van het ruimtelijk beleid.

Daarmee is het een integrale ruimtelijke visie, die de contouren van de gemeente in 2040 schetst en antwoord geeft op de ruimtelijke vraagstukken. De structuurvisie heeft daarbij bijzondere aandacht voor de rol van de gemeente bij de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in het verlengde van de gemeentelijke Toekomstvisie. Daarnaast wordt het begrip uitnodigingsplanologie gedefinieerd en geïntroduceerd.


Bijbehorend planMER

De Ruimtelijke Structuurvisie vormt het kader voor toekomstige projecten of besluiten waarvoor het, op grond van het Besluit m.e.r., mogelijk verplicht is een m.e.r.(beoordeling) op te stellen. Meer concreet gaat het om de tweede verbinding tussen Pijnacker en Nootdorp, de mogelijkheden voor de plaatsing van windmolens en de mogelijke transformatiegebieden. Tevens is een Voortoets uitgevoerd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het proces van het planMER loopt parallel aan het proces van de Ruimtelijke Structuurvisie. De informatie, kennis en onderzoeksresultaten uit het planMER dienen mede ter ondersteuning van de keuzes die in de Ruimtelijke Structuurvisie worden gemaakt.