Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ruimtelijke ontwikkelingen Glastuinbouwgebied Pijnacker-West, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 24 januari jl. het bestemmingsplan ‘Ruimtelijke ontwikkelingen Glastuinbouwgebied Pijnacker West’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit (incl. Staat van wijzigingen) en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Inhoud

Eigenaren van panden en gronden ter plaatse van de Noordeindseweg 46-48 zijn voornemens om dit gebied, met voornamelijk bedrijfsbebouwing en kassen, te transformeren naar een kleinschalig woongebied met zeven woningen. Daarnaast is er in de planontwikkeling ruimte voor realisatie van een nieuwe Bed & Breakfast op de kavel achter de nieuwe woning naast nummer 46. Om deze ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken, is dit bestemmingsplan opgesteld.

In verband met de uitplaatsing van woningen uit het glastuinbouwgebied Pijnacker-West naar de voornoemde locatie aan de Noordeindseweg 46-48 omvat het bestemmingsplan ook het schrappen van de functieaanduiding 'bedrijfswoning' resp. ‘woning’ ter plaatse van een drietal locaties. Tot slot bevat het bestemmingsplan ook een actualisatie van het vigerende bestemmingsplan ter plaatse van de locatie Zuideindseweg 25 in verband met het ter plaatse vergunde en gerealiseerde waterbassin.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit de navolgende locaties:

  • deellocatie Noordeindseweg, waar de realisatie van nieuwe woningen plaats vindt, ligt ten noorden van de kern Delfgauw en tegen de gemeentegrens van Pijnacker-Nootdorp en Delft aan. Het plangebied ligt aan de Noordeindseweg in Delfgauw, aan de rand van het glastuinbouwgebied van Pijnacker-Nootdorp ter hoogte van de bestaande adressen Noordeindseweg 46 en 48;
  • deellocatie Zuideindseweg 25;
  • deellocatie Kooltuin ongenummerd (tegenover Kooltuin 4);
  • deellocatie Meloenstraat 8

Beroep

Gedurende de inzagetermijn konden belanghebbenden tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.