Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ruimte voor ruimte-ontwikkelingen Glastuinbouwgebied Pijnacker-West, voorontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘‘Ruimte voor ruimte-ontwikkelingen Glastuinbouwgebied Pijnacker-West’, vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Vanaf donderdag 15 maart 2018 ligt dit voorontwerp gedurende zes weken ter inzage.

Aanleiding en inhoud

Eigenaren van panden en gronden ter plaatse van de Noordeindseweg 46-48 zijn voornemens om dit gebied, met voornamelijk bedrijfsbebouwing en kassen, te transformeren naar een kleinschalig woongebied. Inzet daarbij is een kwaliteitsverbetering van het lint door realisatie van woningen. Een groot deel van de bedrijfsbebouwing op de locatie dient daartoe bij deze ontwikkeling plaats te maken voor zeven nieuw te realiseren woningen (naast de al bestaande woningen op nummer 46 en 48). Daarnaast is er in de planontwikkeling ruimte voor realisatie van een nieuwe Bed & Breakfast op de kavel achter de nieuwe woning naast nummer 46.

Om deze ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Naast en in samenhang met de planologisch-juridische regeling voor de nieuwe ontwikkelingen op de locatie Noordeindseweg 46-48 omvat het bestemmingsplan ook de volgende aspecten:

  • het schrappen van de functieaanduiding 'bedrijfswoning' ter plaatse van een drietal locaties die zijn opgenomen in het bestemmingsplan 'Duurzame Glastuinbouwgebieden’;
  • het uitbreiden van de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw' met de aanduiding 'waterbassin' ter plaatse van de Zuideindseweg 25.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit een viertal locaties.

  • deellocatie Noordeindseweg, waar de realisatie van nieuwe woningen plaats vindt, ligt ten noorden van de kern Delfgauw en tegen de gemeentegrens van Pijnacker-Nootdorp en Delft aan. Het plangebied ligt aan de Noordeindseweg in Delfgauw, aan de rand van het Glastuinbouwgebied van Pijnacker-Nootdorp ter hoogte van de bestaande adressen Noordeindseweg 46 en 48;
  • deellocatie Zuideindseweg 25;
  • deellocatie Kooltuin ongenummerd (tegenover Kooltuin 4);
  • deellocatie Meloenstraat 8.

Inspraak

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. De stukken zijn ook hieronder te downloaden en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u indienen door het Formulier inspraak Ruimte voor ruimte-ontwikkelingen Glastuinbouwgebied Pijnacker-West, vobp in te vullen.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Inloopavond

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Op dinsdag 20 maart 2018 is er van 19:30 uur tot en met 21:00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker de gelegenheid om nader te worden geïnformeerd over de inhoud en de procedure van het bestemmingsplan.