Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ruimte voor ruimte-ontwikkelingen Glastuinbouwgebied Pijnacker-West, voorontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘‘Ruimte voor ruimte-ontwikkelingen Glastuinbouwgebied Pijnacker-West’ heeft ter inzage gelegen.

Aanleiding en inhoud

Eigenaren van panden en gronden ter plaatse van de Noordeindseweg 46-48 zijn voornemens om dit gebied, met voornamelijk bedrijfsbebouwing en kassen, te transformeren naar een kleinschalig woongebied. Inzet daarbij is een kwaliteitsverbetering van het lint door realisatie van woningen. Een groot deel van de bedrijfsbebouwing op de locatie dient daartoe bij deze ontwikkeling plaats te maken voor zeven nieuw te realiseren woningen (naast de al bestaande woningen op nummer 46 en 48). Daarnaast is er in de planontwikkeling ruimte voor realisatie van een nieuwe Bed & Breakfast op de kavel achter de nieuwe woning naast nummer 46.

Om deze ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Naast en in samenhang met de planologisch-juridische regeling voor de nieuwe ontwikkelingen op de locatie Noordeindseweg 46-48 omvat het bestemmingsplan ook de volgende aspecten:

  • het schrappen van de functieaanduiding 'bedrijfswoning' ter plaatse van een drietal locaties die zijn opgenomen in het bestemmingsplan 'Duurzame Glastuinbouwgebieden’;
  • het uitbreiden van de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw' met de aanduiding 'waterbassin' ter plaatse van de Zuideindseweg 25.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit een viertal locaties.

  • deellocatie Noordeindseweg, waar de realisatie van nieuwe woningen plaats vindt, ligt ten noorden van de kern Delfgauw en tegen de gemeentegrens van Pijnacker-Nootdorp en Delft aan. Het plangebied ligt aan de Noordeindseweg in Delfgauw, aan de rand van het Glastuinbouwgebied van Pijnacker-Nootdorp ter hoogte van de bestaande adressen Noordeindseweg 46 en 48;
  • deellocatie Zuideindseweg 25;
  • deellocatie Kooltuin ongenummerd (tegenover Kooltuin 4);
  • deellocatie Meloenstraat 8.

Inspraak

De stukken zijn hieronder te downloaden en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.