Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Riolering

De gemeente moet zorgen voor een efficiënte inzameling en transport van al het op haar grondgebied vrijkomend afvalwater. Dit afvalwater bestaat uit het huishoudelijk afvalwater en het regenwater. Het huishoudelijk afvalwaterwater wordt via de riolering en gemalen getransporteerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het regenwater wordt via de riolering geloosd op oppervlaktewater.

Op deze manier wordt voorkomen dat het oppervlaktewater wordt vervuild met huishoudelijk afvalwater. Ook wordt ervoor gezorgd dat wateroverlast veroorzaakt door regenwater tot een minimum wordt beperkt.

Klein onderhoud

Klein onderhoud aan de riolering bestaat uit:

  • Jaarlijks reinigen van de straatkolken (straatputten voor afvoer regenwater)
  • Het reinigen van de hoofdriolering op onderhoudsgevoelige locaties
  • Onderhoud aan de wijkgemalen (pompinstallaties), verhelpen van storingen e.d.
  • Verhelpen van verstoppingen, repareren van verzakkingen e.d.

Dit geldt uiteraard alleen voor zover het gemeentelijke riolering betreft. Op eigen terrein is de verhuurder/eigenaar verantwoordelijk voor een goed functioneren van rioolleidingen.

Groot onderhoud

Groot onderhoud bestaat allereerst uit:

  • één keer per 7 jaar reinigen van de gemeentelijke hoofdriolen
  • één keer per 14 jaar inspecteren van de gemeentelijke hoofdriolen.

Daarnaast bestaat groot onderhoud uit het periodiek vervangen van de hoofdriolering. Dit vindt in onze gemeente gemiddeld één keer in de 30 tot 40 jaar plaats.
Bij dit soort vervangingsprojecten wordt altijd gekeken of ook de bestrating, het groen en de speelvoorzieningen tegelijkertijd een opknapbeurt nodig hebben.
Verder worden vaak ook tegelijkertijd verkeers- en/of parkeervoorzieningen aangepast.