Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Resultaten leefbaarheidsonderzoek 2017

De gemeente wil een goed beeld hebben van de leefbaarheid in haar kernen en wijken. Eens per twee jaar doen we daarom een leefbaarheidsonderzoek: de zogeheten Leefbaarheidsmonitor. De resultaten van het onderzoek van 2017 zijn nu bekend.

Mening van bewoners

Met dit gerichte onderzoek brengen we de meningen van inwoners over hun wijk in beeld. Hoe beleven inwoners hun wijk op verschillende aspecten? Wat is er goed of minder goed aan hun woonomgeving? Waar kunnen zich problemen voordoen als niet tijdig wordt ingegrepen? Doordat we het onderzoek steeds om de twee jaar houden, kunnen we ontwikkelingen volgen en effecten van genomen maatregelen meten. In het voorjaar 2017 is het onderzoek voor de achtste keer gehouden.

Vier hoofdthema's

De leefbaarheid is gebaseerd op rapportcijfers over verschillende leefbaarheidsaspecten in de wijk. Deze zijn ingedeeld zijn rondom vier hoofdthema's:

 • fysieke woonomgeving, zoals de kwaliteit van de woningen, de groen- en speelvoorzieningen en het voorzieningenniveau;
 • sociale woonomgeving, waaronder het samenleven van verschillende mensen in een wijk en de betrokkenheid bij de wijk;
 • criminaliteit en veiligheid, denk hierbij aan inbraken, vandalisme, diefstal en veiligheidsgevoel;
 • ongenoegens, bijvoorbeeld overlast van verkeer, zwerfvuil, hondenpoep, horeca, evenementen.

Resultaten

In 2017 geven de inwoners van Pijnacker-Nootdorp geven de leefbaarheid van hun woonomgeving gemiddeld een 7,9. Dit is gebaseerd op een representatief onderzoek, waarbij bijna 2.300 (van de ruim 5.700) vragenformulieren zijn ingevuld, een respons van 40%.

Wat valt op, ten opzichte van voorgaande jaren?

 • We blijven onze leefomgeving hoog waarderen. Het gemiddelde totaaloordeel voor de wijken in Pijnacker-Nootdorp is net als twee jaar geleden een 7,9.
 • De scores voor de fysieke woonomgeving zijn dit jaar gelijk of hoger dan voorheen.
 • De scores voor de sociale woonomgeving zijn na lichte stijgingen in 2015 ook in 2017 licht gestegen. Vooral de stijgende tendens in de score voor de betrokkenheid bij de wijk is vermeldenswaard.
 • Inwoners voelen zich steeds veiliger. Na een daling in de jaren 2007-2011 zijn de veiligheidscijfers na lichte stijgingen in 2013 en 2015 ook nu weer licht gestegen.
 • We ervaren iets meer overlast van verkeer en vervuiling in de directe woonomgeving. Deze cijfers zijn deze keer iets gedaald.

Resultaten op wijkniveau

 • Vooral in Pijnacker-Noord, Klapwijk, Tolhek, Vrouwtjeslant/Nieuweveen, Achter het Raadhuis, De Venen Oost, De Venen Craeyenburch, Oud Delfgauw, Oude Leede/Zuidpolder en Pinacker/Noordpolder wordt de leefbaarheid hoger gewaardeerd dan in 2015;
 • In negatieve zin vallen de wijken Pijnacker Centrum/Dorp, Keijzershof Boszoom, Nootdorp Centrum/West, ’s-Gravenhout en De Venen Centrum op, waar de scores op meerdere aspecten zijn gedaald;
 • In zijn algemeenheid wordt de leefomgeving het hoogst gewaardeerd in de wijken Achter het Raadhuis, ’s-Gravenhout, Oude Leede/Zuidpolder, Vrouwtjeslant/Nieuweveen en Oud Delfgauw het meest gewaardeerd.
 • Pijnacker-Oost, De Venen Centrum, Keijzershof Boszoom en Nootdorp Centrum/West hebben overall lagere scores, maar scoren in zijn algemeenheid nog een ruime voldoende.

Wat doen we met de resultaten?

De resultaten van de onderzoeken worden gebruikt voor het gemeentelijk beleid en bij werkzaamheden van de gemeente. Denk hierbij aan veiligheid, verkeer, jeugd, speelruimte, maar ook het beheer van de woonomgeving, gebiedsgerichte projecten en de wijkgericht aanpak.

Leefbaarheidsmonitor 2017

De resultaten van het leefbaarheidsonderzoek 2017 zijn hieronder te vinden in het rapport ‘Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 2017’.