Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Reconstructie Kruithuisplein / Laan van Ruyven; Voorontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Reconstructie Kruithuisplein / Laan van Ruyven’ heeft ter inzage gelegen.

Plangebied

Het plangebied betreft het Kruithuisplein en de huidige rotonde bij de Laan van Ruyven en directe omgeving in Delfgauw. Het opstellen van een herziening van het geldende bestemmingsplan voor het Kruithuisplein en de rotonde bij de Laan van Ruyven komt voort uit de noodzaak de bestaande wegindeling aan te passen en daarmee gepaard gaande de wegen (rijstroken en in-/uitvoegstroken) uit te breiden. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp vinden, vanuit hun taak als wegbeheerder de reconstructie van het Kuithuisplein alsmede aanpassing op het kruispunt Ruyven van de N470, noodzakelijk om de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming te bevorderen.

Inzage

Dit plan kunt u hieronder downloaden en op www.ruimtelijkeplannen.nl ingezien.

Inspraakreactie

Tijdens de inzagetermijn heeft eenieder een inspraakreactie kunnen indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp.