Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Reconstructie Kruithuisplein / Laan van Ruyven, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 18 april 2019 het bestemmingsplan ‘Reconstructie Kruithuisplein / Laan van Ruyven’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plangebied

Het bestemmingsplan betreft het Kruithuisplein en de huidige rotonde bij de Laan van Ruyven en directe omgeving in Delfgauw. Het opstellen van een herziening van het geldende bestemmingsplan voor het Kruithuisplein en de rotonde bij de Laan van Ruyven komt voort uit de noodzaak de bestaande wegindeling aan te passen en daarmee gepaard gaande de wegen (rijstroken en in-/uitvoegstroken) uit te breiden. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp vinden, vanuit hun taak als wegbeheerder de reconstructie van het Kuithuisplein alsmede aanpassing op het kruispunt Ruyven van de N470, noodzakelijk om de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming te bevorderen.