Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Publiekszaken, burgerjaarverslag 2010

De Frontoffice Publiekszaken gaat over alle producten en diensten van de gemeente.

In de bijlage 'Publiekszaken' staat een overzicht van de aantallen producten en diensten die door de frontoffice Publiekszaken in 2010 zijn geleverd en afgehandeld. Ook treft u een overzicht aan van de aantallen digitale aanvragen en aangiften.

Verdere ontwikkeling GBA-systeem

Voor het bijhouden van de bevolkingsadministratie (GBA) is een nieuw systeem in gebruik genomen. Dit systeem is nodig om te kunnen voldoen aan de eisen van het Rijksprogramma ‘Andere overheid’. Dit programma voorziet in de invoering van een stelsel van basisregistraties. Door uniforme vastlegging van gegevens en verplicht gebruik ervan, maken we de informatiehuishouding van de overheid transparanter, klantgerichter en hoeft de burger niet altijd maar weer dezelfde gegevens te leveren. Per gegevenssoort (personen, adressen, gebouwen, bedrijven, terrein, etc.) wordt een basisregistratie ingericht en gehouden. De verschillende basisadministraties worden gekoppeld. Hierdoor kan de overheid sneller handelen, worden de administratieve lasten voor de burger minder en wordt mogelijke (identiteits)fraude eerder gesignaleerd.

In 2010 is het systeem verder ingericht. Een aantal aanvullende modules is geïnstalleerd.

Basisregistratie adressen en gebouwen

In 2010 is hard gewerkt aan invoering van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). De basisgegevens zijn verzameld, gestructureerd en gedigitaliseerd. Om tot een kwalitatief hoogwaardige gegevensset te komen is veel dossieronderzoek verricht. Aan alle in de BAG opgenomen gegevens ligt een brondocument ten grondslag. Zo is een huisnummerbesluit het brondocument voor adresgegevens en verleende bouwvergunningen het brondocument voor pandgegevens.

Na een succesvol doorlopen toelatingsaudit, afgenomen door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, is de BAG van de gemeente Pijnacker-Nootdorp in oktober 2010 aangesloten op de Landelijke Voorziening BAG. De gemeente heeft hiermee voldaan aan de kwaliteitseisen die aan de toelating zijn gesteld. De Landelijke Voorziening is ondergebracht bij het Kadaster. Het bevat uiteindelijk de basisgegevens van adressen en gebouwen van alle Nederlandse gemeenten. Deze basisgegevens worden ter beschikking gesteld aan afnemers die de gegevens nodig hebben voor hun (wettelijke) taken. De afnemers zijn bij de uitvoering van die taken verplicht deze authentieke basisgegevens te gebruiken en geconstateerde afwijkingen daarin te melden. Zo blijven de basisgegevens van hoge kwaliteit.

Koppeling basisregistraties BAG en GBA

Koppeling van de GBA en de BAG is per 1 juli 2011 wettelijk verplicht. De GBA wordt afnemer van de BAG. De in de GBA op te nemen adresgegevens worden vanaf 1 juli 2011 verplicht uit de BAG betrokken. In de GBA worden adresgegevens niet rechtstreeks meer ingevoerd.

Datadistributiesysteem

In 2011 zal het datadistributiesysteem (DDS) in gebruik worden genomen. Dit systeem zorgt voor het distribueren van gegevens binnen de gemeentelijke organisatie. Daartoe zullen ondermeer de gemeentelijke basisregistraties personen, adressen en gebouwen, de WOZ-belastingen applicaties, het postregistratieysteem en de leerplichtadministratie aan elkaar worden gekoppeld en gegevens uitwisselen.

Naturalisatiedag

Op 15 december 2010 vond de jaarlijkse nationale naturalisatieceremonie plaats. Bij de ceremonie waren in totaal 27 gasten aanwezig. Tijdens een feestelijke lunch in Het Witte Huis heeft de burgemeester aan 4 personen het bewijs van Nederlanderschap uitgereikt. In 2010 zijn in onze gemeente 37 personen tot Nederlander genaturaliseerd en 15 personen hebben de Nederlandse nationaliteit verkregen door een optieprocedure.