Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

P&R-terrein Pijnacker (geldend)

Hier kunt u het ruimtelijk plan P&R-terrein Pijnacker inzien.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “P&R-terrein Pijnacker” gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit plan behelst de (her)ontwikkeling van het huidige P&R-terrein, inclusief het stationsgebouw en directe omgeving. Het plangebied ligt langs het spoor, zuidelijk van de Randstadrail-halte. Het plangebied ligt aan de westzijde van de spoorlijn Den Haag-Rotterdam in Pijnacker. De noordgrens wordt bepaald door het verlengde van de Stationsstraat. De oostgrens ligt parallel aan de spoorlijn, de zuidgrens ligt aan de Willem de Zwijgerlaan. De westgrens tenslotte wordt bepaald door de westoever van het water aan het stationsplein.

Documenten

Wet geluidhinder

Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde voor weg- en railverkeersverkeersgeluid vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan P&R-terrein Pijnacker.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de nieuw te bouwen woningen ten gevolge van de Klapwijkseweg en de Erasmuslijn overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn. De maximale toelaatbare grenswaarde wordt nergens in het plan overschreden.

Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Documenten