Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnackerse Poort (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Pijnackerse Poort’ heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en is op www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar.

Plangebied

Het bestemmingsplan betreft o.a. de aanpassing van het kruispunt Oostlaan/Klapwijkseweg/Vlielandseweg, inclusief een verkeersregelinstallatie, de aanleg en aanpassing van fietspaden, het dempen van water tussen de Vlielandseweg en de Wethouder van der Vaartlaan en het water langs de Klapwijkseweg alsmede het realiseren van nieuwe fietsenstallingen, nieuwe parkeervoorzieningen en nieuwe beplanting.

In beroep gaan

Wie eerder een zienswijze had ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, kon in beroep gaan.

Geluidsanering

De bestaande verkeersstructuur bij de Pijnackerse Poort (het kruispunt tussen de Klapwijkseweg, Vlielandseweg en de Oostlaan) wordt gereconstrueerd. Vanwege de toename van de geluidsbelasting moeten een aantal woningen binnen het projectgebied worden gesaneerd.

Daardoor wordt de geluidsituatie van deze woningen beoordeeld en indien nodig verbeterd. Hiervoor moet door het college van burgemeester en wethouders een concept saneringsprogramma worden vastgesteld. Op basis van dit concept saneringsprogramma dient de Minister van Infrastructuur en Milieu een besluit te nemen over de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting per saneringswoning.

Adressen geluidsaneringslijst

Binnen het projectgebied zijn de volgende adressen aangemeld op de geluidsaneringslijst: Emmapark 47, Klapwijkseweg 1,3, 5, 7, 9, 27A, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51 en 63, Meidoornlaan 1, Oostlaan 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 38B, 39 en 41, Vlielandseweg 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 2, 4, 4A, 6, 6B, 6C, 6D, 8, 8A, 10, 12, 14, 16, 18, 20A, 20B, 22, 24, 26 en 28 en Wethouder van der Vaartlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 en 35.

Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder en het Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai een saneringsprogramma bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in te dienen. Het verzoek houdt verband met de reconstructie van de Pijnackerse Poort (kruispunt Klapwijkseweg, Oostlaan en Vlielandseweg).