Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker Noord (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmings-plan “Pijnacker-Noord” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen.

Plangebied

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van de bestemmingsregelingen en het mogelijk maken van de herinrichting van een zestal herontwikkelgebieden binnen het plan. Het plangebied van het betreffende bestemmingsplan wordt aan de noordzijde begrensd door het Balijbos. Aan de oostzijde valt de spoorlijn Rotterdam - Den Haag nog binnen het plangebied. In het zuiden wordt het plangebied voor een groot deel begrensd door de Lijsterbeslaan en een klein deel van de zuidelijke begrenzing wordt gevormd door het terrein van de Katholieke kerk en het parochiehuis.

Tot slot strekt het plangebied zich aan de westzijde uit tot aan de Nootdorpseweg/Noordweg. Met deze plangrens is aangesloten bij de andere vigerende en omliggende plannen.