Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Partiële herziening Agrarische Glastuinbouwbestemmingen, voorontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter gelegen.

Met deze herziening wordt beoogd het realiseren van houtstookinstallaties, warmtekrachtkoppelingsinstallatie en transformatoren slechts na afweging door het college mogelijk te maken. Hiermee wordt voorkomen dat het college zonder meer een omgevingsvergunning voor dergelijke energievoorzieningen moet verlenen (gebonden beschikking).

Bestemmingsplan

Om deze regeling door te kunnen voeren, is een herziening van de bestemmingsplannen, waarin de bestemming ‘Agrarisch Glastuinbouw’ is opgenomen, noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan biedt daar het planologische en juridische kader voor.