Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Partiële herziening Agrarische Glastuinbouwbestemmingen, ontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Agrarische Glastuinbouwbestemmingen’ met ingang van 5 september 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Met deze herziening wordt beoogd het realiseren van installaties/voorzieningen ten behoeve van het opwekken van energie slechts na afweging door het college mogelijk te maken. Hiermee wordt voorkomen dat het college zonder meer een omgevingsvergunning voor niet-duurzame energievoorzieningen moet verlenen (gebonden beschikking).

Het ontwerpbestemmingsplan is hieronder ook digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via het formulier zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening agrarische glastuinbouwbestemmingen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte via doorkiesnummer 015-3626315.