Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Partiële herziening Agrarische Glastuinbouwbestemmingen, gewijzigde vaststelling (in procedure)

Het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Agrarische Glastuinbouwbestemmingen’ is gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben voor eenieder ter inzage gelegen. Met deze herziening wordt beoogd het realiseren van installaties/voorzieningen ten behoeve van het opwekken van energie slechts na afweging door het college mogelijk te maken. Hiermee wordt voorkomen dat het college zonder meer een omgevingsvergunning voor niet-duurzame energievoorzieningen moet verlenen (gebonden beschikking).

Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder ook digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiƫle bekendmaking vindt u op www.overheid.nl

Beroep

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.