Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Paraplubestemmingsplan Implementatie standaardregels, gewijzigde vaststelling (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 19 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan implementatie standaardregels’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Op 22 februari 2018 zijn standaard bestemmingsplanregels die gaan gelden voor de gehele gemeente goedgekeurd door de gemeenteraad. In deze standaardregels zijn bepalingen opgenomen die nog niet in alle bestemmingsplannen zijn verwerkt. Het is wenselijk dat een gedeelte van de bepalingen wordt geïmplementeerd in een gedeelte van de bestemmingsplannen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waardoor het ruimtelijk instrumentarium wordt geactualiseerd. Het gaat daarbij om de bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied.

Een manier om dit te bereiken is door het vaststellen van een zogenaamd ‘paraplubestemmingsplan’. Dit is een bestemmingsplan dat over meerdere bestemmingsplannen heen ‘hangt’ en specifieke onderdelen van deze bestemmingsplannen aanpast. De onderliggende bestemmingsplannen blijven van kracht.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 17 april 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl
Het plan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het plan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. U krijgt dan een papieren versie van het plan toegestuurd.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen tegen deze wijzigingen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.