Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Paraplubestemmingsplan Implementatie standaardregels 2019, ontwerp (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan implementatie standaardregels 2019’ met ingang van 31 oktober 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Op 22 februari 2018 zijn standaard bestemmingsplanregels die gaan gelden voor de gehele gemeente goedgekeurd door de gemeenteraad. In deze standaardregels zijn bepalingen opgenomen die nog niet in alle bestemmingsplannen zijn verwerkt. Het is wenselijk dat een gedeelte van de bepalingen wordt geïmplementeerd in een gedeelte van de bestemmingsplannen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waardoor het ruimtelijk instrumentarium wordt geactualiseerd. Het gaat daarbij om de bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied.

Een manier om dit te bereiken is door het vaststellen van een zogenaamd ‘paraplubestemmingsplan’. Dit is een bestemmingsplan dat over meerdere bestemmingsplannen heen ‘hangt’ en specifieke onderdelen van deze bestemmingsplannen aanpast. De onderliggende bestemmingsplannen blijven van kracht.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen door het formulier zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan implementatie standaardregels 2019 in te vullen.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte via doorkiesnummer 015-3626315.