Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Oude Leedeweg 187, bestemmingsplan (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 20 april jl. het bestemmingsplan ‘Oude Leedeweg 187, Pijnacker’ heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Plangebied

Het bestemmingsplan betreft het perceel Oude Leedeweg 187 waarop tot voor kort pluimveehouderij Slingerland was gevestigd. Op basis van de uitkomsten van de onderhandelingen in de zogenoemde tweede ronde Ruimte voor ruimte is in het bestemmingsplan “Lint Oude Leede 2” op de betreffende gronden de bouw van 2 nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Inmiddels is het op grond van aangepaste afspraken in het kader van de Ruimte voor Ruimte de bedoeling, dat op het betreffende perceel de bouw van nog 2 extra woningen mogelijk wordt gemaakt. Het voorliggende plan voorziet hierin (incl. ligging ontsluiting en watergang).

In beroep gaan

Wie het niet eens is met de nieuwe juridisch-planologische regeling kon in beroep gaan.