Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Op weg naar een bestemmingsplan voor Pijnacker Centrum

Voor het centrum van Pijnacker wordt een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld. Daar is de gemeente al een tijd mee bezig. Om dit bestemmingsplan te kunnen maken, zijn een aantal extra stappen gezet. We zijn nu zover dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen en we zijn bezig met een beeldkwaliteitsplan. Lees hieronder alle stappen naar een nieuw bestemmingsplan.

Het proces is zoveel mogelijk open en interactief opgezet. Dat sluit goed aan bij de nieuwe Omgevingswet die over een paar jaar van kracht moet zijn.

Visieverkenning

De gemeente is begonnen met het maken van een visieverkenning. Daarin staat verwoord welke beleidsstukken van de gemeente, de provincie, het waterschap, de regio en het Rijk van belang zijn voor het centrum van Pijnacker. Bij die visieverkenning heeft de gemeente ondernemers, bewoners en gebruikers/bezoekers van het centrum uitgenodigd met idee├źn te komen voor de toekomstvisie. Alle binnengekomen reacties zijn beoordeeld en beantwoord.

Nota van uitgangspunten

Om houvast te hebben bij het opstellen van het bestemmingsplan zijn vervolgens de uitgangspunten voor dat nieuwe bestemmingsplan opgesteld. Daarin staat dus waaraan het nieuwe bestemmingsplan moet voldoen. Deze Nota van uitgangspunten is aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft die nota vastgesteld, echter met uitzondering van het uitgangspunt voor de Rabobank-locatie.

Uitgangspunten Rabobank-locatie

Over de uitgangspunten voor de Rabobank-locatie is pas veel later duidelijkheid gekomen. Ook daarover heeft de gemeenteraad uitgangspunten vastgesteld.

Bestemmingsplan

Nadat alle uitgangspunten vast lagen was de weg vrij om het bestemmingsplan te maken. Inmiddels heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. De reacties worden op dit moment beoordeeld. Daarna zal de gemeenteraad een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Dit staat gepland voor september 2018. Tegen het vaststellingsbesluit van de raad is beroep mogelijk bij de Raad van State.

Beeldkwaliteitsplan

Ook maakt de gemeente op dit moment een beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Pijnacker. Het beeldkwaliteitsplan bepaalt de ruimtelijke uitstraling van eventuele nieuwe bebouwing. Het plan moet een idee geven welk soort bebouwing er in de toekomst mogelijk of wenselijk is in het centrum.

Het plan is gemaakt omdat er in het bestemmingsplan veel wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen waarmee men hoger of groter kan bouwen. Met deze extra mogelijkheden wil de gemeente eigenaren stimuleren hun pand een andere bestemming dan een detailhandelsbestemming te geven. Het beeldkwaliteitsplan is een wens van de gemeenteraad. De raad had tijdens de behandeling van het bestemmingsplan zorgen over de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van eventuele nieuwe bebouwing. De meeste wijzigingsbevoegdheden zijn voorlopig even uit het bestemmingsplan gehaald in afwachting van het beeldkwaliteitsplan.

Beelden voorlopige beeldkwaliteitsplan

Bekijk hieronder de beelden die 13 juni 2018 zijn gepresenteerd op een informatieavond over het voorlopige beeldkwaliteitsplan. De beelden geven geen bouwplannen aan, maar laten zien wat er in de (verre) toekomst op diverse plekken mogelijk zou kunnen zijn en hoe dat er dan uitziet. Winkels die er nu zitten, kunnen uiteraard blijven zitten waar ze zitten.

Wanneer is het plan gereed?

Alle reacties van de informatieavond worden beoordeeld en zo mogelijk verwerkt in het plan. In september 2018 wordt het besproken in de gemeenteraad. De raad besluit dan of het voorlopige beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd kan worden, zodat iedereen er op kan reageren. Die reacties (zienswijzen) worden beoordeeld en daarna krijgt de raad het beeldkwaliteitsplan opnieuw voorgelegd. Als de raad het beeldkwaliteitsplan vaststelt, is het plan definitief.

Herziening bestemmingsplan

Wanneer het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld, wordt het al bestaande bestemmingsplan herzien. Daarmee worden de wijzigingsbevoegdheden die eerder uit het plan waren gehaald er weer in gebracht.