Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Oostland-Pijnacker (geldend)

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft het bestemmingsplan “Oostland-Pijnacker” gewijzigd vastgesteld.

Het vastgesteld bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden of raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plangebied

Het gebied 'Oostland-Pijnacker' staat ook wel bekend als het FES-gebied en is gelegen ten oosten van de bebouwde kom van Pijnacker. Globaal wordt het gebied in het noorden begrensd door de Groenzoom en het bedrijventerrein Boezem II. De westelijke grens is het stedelijk gebied van Pijnacker (Tolhek, Klapwijk en AckersWoude). In het zuiden vormt de N470 de grens en de oostelijke grens loopt gelijk met de gemeentegrens. Dat betekent dat wegen als bijvoorbeeld de Monnikenweg, de Blokweg, de Hoogseweg, de Strikkade, de Lange Campen, de Pieter Bregmanlaan en de Molenlaan (deels) onderdeel uitmaken van dit plangebied. Het bestemmingsplan legt de bestemming van dit duurzame glastuinbouwgebied vast en biedt daarnaast ruimte voor waterberging, ontsluiting (Oostelijke Randweg), de (recreatieve) groen-blauwe dooradering en een manege.

Documenten

Hogere grenswaarden geluid

Ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan “Oostland-Pijnacker” zijn zogenaamde hogere grenswaarden Wet geluidhinder vastgesteld.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ondanks geluidreducerende maatregelen vanwege de toekomstige Oostelijke randweg ter plaatse van een zestal bestaande woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn. De maximale toelaatbare grenswaarde wordt nergens in het plan overschreden.

Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Voordat de Oostelijke randweg in gebruik wordt genomen zal tevens onderzoek plaatsvinden naar de aanwezige geluidwering van de buitengevels van de betreffende woningen. Zonodig zal, met het oog op een te garanderen binnenwaarde van 33 dB, een pakket van maatregelen worden aangeboden ter verbetering van de aanwezige geluidisolatie.