Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Oostambacht 2017, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 28 september 2017 het bestemmingsplan ‘Oostambacht 2017’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Oostambacht 2017’ maakt momenteel nog deel uit van de bestemmingsplannen ‘Bedrijvenpark Oostambacht’(2006), ’s Gravenhout& Kalisbuurt (2008), ‘Nootdorp-Noord’(2010) alsmede een paar verzamelplannen. Er is nu gekozen voor één bestemmingsplan om te voorkomen dat voor dit bedrijventerrein verschillende regelingen gelden. Daarbij is het bestemmingsplan nodig om te beschikken over een actueel bestemmingsplan en biedt het de gelegenheid om gerealiseerde losse projecten te bestemmen. Het plangebied ligt ten oosten van de dorpskern van Nootdorp. Het plangebied wordt globaal begrensd door de sportvelden/tenniscomplex aan De Poort (zuid/oostzijde), de spoorlijn van de Randstadrail (noordzijde), woningen ten zuiden van de Gildeweg, het Oosteinde (westzijde) en de Kruisweg (zuidwestzijde).

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukkenhebben voor eenieder ter inzage gelegen. Tevens zijn de stukken hieronder beschikbaar en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hadden gemaakt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.