Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Zuidweg 1 (ter inzage)

Het college is van plan om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° waarmee de bouw van een tweetal woningen aan de Zuidweg 1 wordt mogelijk gemaakt.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de N470.

De maximale toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen. Op basis van het akoestisch rapport is het college van mening dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog is. Bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en verkeerskundige aard.

Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer moeten aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf 30 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen (schriftelijk of - na afspraak – mondeling) bij het college van Pijnacker-Nootdorp.

Zienswijze indienen

Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het bezwaarschrift dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van het bezwaar en het ontwerpbesluit waarop het bezwaar betrekking heeft.

Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen door het zienswijzeformulier hogere grenswaarden Zuidweg 1 in te vullen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met mevrouw B.E.A. Muijzer – van Osch via het telefoonnummer 14 015.