Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerp weigeringsbesluit omgevingsvergunning en concept weigering verklaring van geen bedenkingen voor plaatsen van reclamemast op bedrijventerrein Emerald (ter inzage)

Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp maken bekend dat ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van 22 mei 2020 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Inzage

Door de maatregelen die gelden voor het coronavirus is het niet mogelijk de stukken in te zien op het gemeentekantoor. De stukken zijn hieronder te downloaden.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door een ieder een zienswijze naar voren worden gebracht over het ontwerp weigeringsbesluit omgevingsvergunning en de concept weigering verklaring van geen bedenkingen (dossiernummer 017-0512). Dit kan schriftelijk.

Tegen het ontwerp weigeringsbesluit:

Aan burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie, omschrijving en het dossiernummer van het project (dossiernummer 017-0512).

Tegen de conceptweigering verklaring van geen bedenkingen:

Aan de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. de Griffie, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie, omschrijving en het dossiernummer van het project (dossiernummer 017-0512).

Vervolgprocedure

Na afloop van de termijn wordt op de omgevingsvergunningaanvraag beslist en deze wordt op de in de gemeente Pijnacker-Nootdorp gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Bent u belanghebbende én heeft u tegen het ontwerp weigeringsbesluit en/of concept weigering verklaring van geen bedenkingen een zienswijze naar voren gebracht, dan kunt u tegen de beslissing beroep instellen bij de rechtbank.