Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerp verkeersbesluit 30 km/u Noordeindseweg en Bieslandseweg (ter inzage)

De gemeente wil een verkeersbesluit nemen om de snelheidslimiet op de Noordeindseweg en Bieslandseweg in Delfgauw te verlagen naar 30 km/u. Het voorgenomen verkeersbesluit ligt bij de gemeente ter inzage tot 16 september 2019 en is te downloaden. Belanghebbenden kunnen tot die tijd een zienswijze indienen.

De Noordeindseweg en Bieslandseweg buiten de bebouwde kom, liggen nu in een 60 km/u zone. Het zijn intensief gebruikte fiets- en wandelroutes naar en in het recreatiegebied Delftse Hout en Bieslandse Bos. De wegen zijn zo smal dat fietsers en voetgangers het passeren van motorvoertuigen als gevaarlijk ervaren. Dagelijks rijden er meer fietsers dan motorvoertuigen.

De wegen hebben voor motorvoertuigen alleen een verblijfsfunctie voor de aanliggende woningen en bedrijven. De maximum snelheid van 60 km/u past hier niet bij. Daarom wil de gemeente de snelheid verlagen naar 30 km/u, net als op de aansluitende Noordeindseweg in de bebouwde kom en de Korftlaan in Delft. De gemiddelde snelheid van gemotoriseerd verkeer is al laag. Met beperkte maatregelen zoals drempels en betere markering van kruispunten past de gemeente de wegen verder aan voor de nieuwe limiet van 30 km/u. Hierover is overleg is geweest met de buurtvereniging Noordeindseweg en bewonersvereniging Delfgauw.

Inzage en zienswijze indienen

Vanaf 8 juli 2019 tot 16 september 2019 kunt u een zienswijze indienen op het voorgenomen verkeersbesluit. Dat kan bij voorkeur schriftelijk aan het College van Pijnacker-Nootdorp, postbus 1, 2640 AA Pijnacker of via e-mailadres info@pijnacker-nootdorp.nl, onder vermelding van ‘zienswijze 30 km/u Noordeindseweg’.

Een digitale reactie kunt u indienen via het formulier Zienswijze ontwerp verkeersbesluit 30 km Noordeindseweg en Bieslandseweg.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015.

Wilt u (nog) geen zienswijze indienen, maar wel meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl onder vermelding van ‘Verkeersbesluit 30 km/u Noordeindseweg’. Ook kunt u bellen met het telefoonnummer 14 015.

Vervolg

Na de inzagetermijn stelt het college van burgemeester en wethouders een definitief verkeersbesluit vast, inclusief beantwoording van de zienswijzen op het ontwerpbesluit.