Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerp Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2019-2023 (in procedure)

Het ontwerp van de Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2019-2023 heeft ter inzage gelegen.

Ontwerp nota

De geldende Huisvestingsverordening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is vastgesteld in juli 2015 en vervalt op 1 juli 2019. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft, samen met de andere gemeenten in de woningmarktregio Haaglanden, vastgesteld dat er nog steeds sprake is ‘onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte’ c.q. dat er aanleiding is om de woonruimteverdeling te regelen in een huisvestingsverordening. Daarom is door de gemeenten in Haaglanden gezamenlijk een ontwerp voor een nieuwe huisvestingsverordening voorbereid voor de periode van 1 juli 2019 tot 1 juli 2023.

Ten opzichte van de huidige huisvestingsverordening zijn (beperkte) wijzigingen doorgevoerd, vooral om de doorstroming te bevorderen en om het aantal woningtoewijzingen met urgentie te verminderen.

Ter inzage

Het ontwerp van de nota heeft voor eenieder ter inzage gelegen. Daarnaast zijn de documenten hieronder digitaal beschikbaar.

Vervolg

Na de inzageperiode worden de zienswijzen samengevat en van een beantwoording voorzien. Daarna zal het college de gemeenteraad, met in achtneming van de naar voren gebrachte zienswijzen, een voorstel doen tot vaststelling van de huisvestingsverordening.