Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ongeoorloofd verzuim

Het kan voorkomen dat een kind niet naar school kan gaan omdat het bijvoorbeeld ziek is of plotseling naar de dokter of tandarts moet. Het is belangrijk dat de ouders dat aan de school laten weten voordat de les begint. Zo weet de school dat het kind een goede reden heeft om niet te komen.

Ongeoorloofd verzuim

Blijft een kind zonder reden of zonder toestemming van school weg, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De directeur van de school is verplicht dat te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar onderzoekt de reden van het verzuim. In eerste instantie wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing voor de problemen.

In het uiterste geval kan er proces-verbaal opgemaakt worden. Tegen de ouders bijvoorbeeld bij luxe verzuim (ongeoorloofd verlof buiten schoolvakanties) en tegen jongeren vanaf twaalf jaar als ze niet naar school gaan of vaak spijbelen. De leerplichtambtenaar legt geen straf op, dat doet de officier van justitie. Ouders kan een boete opgelegd worden, aan leerlingen worden ook wel taakstraffen opgelegd.

Halt

Met ingang van het schooljaar 2007-2008 maakt de gemeente Pijnacker-Nootdorp gebruik van de "Halt afdoening Spijbelen" voor het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen vroegtijdig spijbelgedrag of het regelmatig te laat komen melden aan de leerplichtambtenaar en die kan - als het verzuim niet stopt - de spijbelaar doorsturen naar Halt Hollands Midden Haaglanden. Hier ondergaat de jongere de "Halt afdoening Spijbelen". Het is een instrument om vroegtijdig en snel te kunnen ingrijpen bij schoolverzuim of bij structureel te laat komen. De Halt-jongeren voeren een taak- en/of leerstraf van maximaal veertien uur uit. Natuurlijk moeten zij in die tussentijd naar school. Als de jongere de gemaakte afspraken nakomt en niet meer spijbelt of te laat komt, geeft Halt een positief signaal aan de leerplichtambtenaar. Deze seponeert dan de zaak. Dat betekent dat er geen strafvervolging door justitie plaatsvindt. Wanneer de jongere blijft spijbelen, te laat komt of de straf wordt niet goed uitgevoerd, wordt alsnog een proces-verbaal naar justitie gestuurd.

Meer informatie over Halt kun je vinden in de folder 'Halt-afdoening Spijbelen'.

Gemeentelijk Protocol Schoolverzuim

Met ingang van het schooljaar 2007-2008 start de gemeente Pijnacker-Nootdorp met de invoering van het Gemeentelijk Protocol Schoolverzuim. Omdat op elk moment duidelijk moet zijn of leerlingen aan het verzuimen zijn of niet, is met alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio afgesproken om allemaal op dezelfde manier met het verzuim van de leerlingen om te gaan. De Leerplichtwet stelt een grens waarbij de school aan de leerplichtambtenaar een melding moet maken. Scholen moeten bij verzuim onder deze grens zelf het verzuim aanpakken.

De grens ligt bij een afwezigheid van drie achtereenvolgende dagen of een achtste deel van de lessen over een periode van vier weken; dat is ongeveer twintig uur. De Leerplichtwet zegt niets over te laat komen. In overleg met het Openbaar Ministerie is bepaald dat bij negen keer te laat komen, de leerplichtambtenaar zal worden ingeschakeld.

Zo werkt het:
Op het moment dat een leerling verzuimgedrag begint te vertonen, treedt het interne verzuimprotocol van de school in werking. De school is eerstverantwoordelijke voor het beƫindigen van het verzuim. Niet op school: Actie! Telefoon naar huis, gesprek met de leerling en een brief naar de ouders. Blijft de leerling verzuimen en is de verzuimgrens overschreden, dan is de school wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. Na ontvangst van de melding stuurt de leerplichtambtenaar een waarschuwingsbrief naar de ouders. Daarin staat dat schoolverzuim tot een proces-verbaal kan leiden. Na drie weken bekijken de school en de leerplichtambtenaar of het verzuim gestopt is. Als dat zo is wordt het dossier gesloten. Wanneer dit niet zo is worden de leerling en de ouders uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentekantoor. De bedoeling van dit gesprek is het verzuim te beƫindigen. De leerling krijgt een doorverwijzing naar Halt als na de waarschuwingsbrief tussen de 12 en 28 uur gespijbeld is.

Met ingang van het schooljaar 2008-2009 zal naar verwachting ook het verzuimprotocol voor het basisonderwijs worden ingevoerd.