Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Onderwijsbeleid

Met het onderwijsbeleid wordt onder meer beoogd enerzijds de schoolloopbaan van de leerling te verrijken en anderzijds samenhang tussen de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen te bewerkstelligen.

Samenwerking schoolbesturen en gemeente

Schoolbesturen en de gemeente spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van het onderwijsbeleid in onze gemeente. Zij zijn gelijkwaardige partners, die elkaar aanvullen, ondersteunen en, waar nodig, elkaar corrigeren. Schoolbesturen en de gemeente hebben een gedeeld belang waar het gaat om onderwijs. Voor de gemeente is het onderwijs één van de plekken waar ingespeeld kan worden op maatschappelijke ontwikkelingen. Voor schoolbesturen betekent het extra faciliteiten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Nota gemeentelijk onderwijsbeleid 2004-2007

In mei 2004 heeft de gemeenteraad de nota gemeentelijk onderwijsbeleid 2004-2007 vastgesteld. Met ingang van schooljaar 2004-2005 is dit beleid van kracht geworden. In het beleid zijn de volgende onderdelen opgenomen: schoolmaatschappelijk werk, schoolzwemmen, kunstzinnige- en culturele vorming, ICT, natuur- en milieueducatie, verkeerseducatie, Anne Frankkrant en subsidie voor nieuwe projecten.

Subsidies

Naast de nota gemeentelijk onderwijsbeleid subsidieert de gemeente de Brede School ‘Noorderbreedte’ in de wijk Pijnacker Noord. Tevens stelt zij via een verordening middelen beschikbaar voor het godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs voor de openbare basisscholen in de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid, tel. 14 015 .
Meer informatie over het onderwijsstelsel vindt u op de site van de Rijksoverheid.