Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp-Zuid, vaststelling bestemmingsplan n.a.v. uitspraak ABRS 20 juli 2016 (201509338/1/R4) (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Nootdorp-Zuid’ (opnieuw) heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukkenhebben ter inzage gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De hernieuwde vaststelling heeft betrekking op de gronden op de hoek van de Pinksterbloem en de Zonnedauw. Deze regeling is vastgesteld naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (uitspraaknummer: 201509338/1/R4).

In beroep gaan

Wie het niet eens is met de nieuwe juridisch-planologische regeling kon in beroep gaan.