Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp West (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 23 september 2015 het bestemmingsplan ‘Nootdorp West’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende hebben ter inzage gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inleiding

Het bestemmingsplan behelst de actualisatie van het plangebied ‘Rondom Nootdorp Centrum’. Het huidige bestemmingsplan voor dit plangebied is binnenkort (meer dan) tien jaar oud en moet op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht worden herzien.

Plangebied ’Nootdorp West’

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Nootdorp West’ bestaat globaal uit de woonwijk Nootdorp West, ten westen van de dorpskern, die in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw is ontwikkeld en het dorpslint Molenweg. De grens van het plangebied is grotendeels overgenomen uit het bestemmingsplan 'Rondom Nootdorp Centrum'. Het voorzieningencluster op de hoek van de Molenweg en de Oudeweg valt binnen het plangebied, evenals het lint op de kruising van de Brasserskade met de Molenweg en een deel van de voormalige gemeentewerf.

De noordelijke begrenzing wordt gevormd door de watergang langs de Dokter Bakkerenlaan. In het oosten loopt de plangrens langs de Kerkweg en de Oudeweg. De woonpercelen aan de zuidzijde van de Molenweg vormen de zuidelijke begrenzing en in het westen wordt het plangebied begrensd door een brede groenstrook.