Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp Noord t.h.v. Veenweg 25-27 (geldend)

Hier kunt u het ruimtelijk plan Nootdorp Noord t.h.v. Veenweg 25-27 bekijken.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 14 augustus 2012 het wijzigingsplan “Nootdorp-Noord, t.h.v. Veenweg 25-27” gewijzigd heeft vastgesteld.

Verleende hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de nieuw te bouwen woningen ten gevolge van de Laan van Nootdorp overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn. De maximale toelaatbare grenswaarde wordt nergens in het plan overschreden. Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.