Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp Noord (geldend)

Hier kunt u het ruimtelijk plan Nootdorp Noord inzien.

Het bestemmingsplan 'Nootdorp-Noord' omvat de gebieden Craeyenburch (zowel de nieuwe woongebieden als het terrein van de zorginstelling), Ypenburg (voor zover gelegen op het grondgebied van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en met inbegrip van de oude dorpslinten als de Veenweg en de Kortelandseweg en directe omgeving), Nieuwe Veen (zowel de woonwijk als het bedrijventerrein) en het terrein van de gemeentewerf aan de Molenweg en directe omgeving.

Vaststelling bestemmingsplan

Het college maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan 'Nootdorp Noord' gewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage en beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen in het gemeentekantoor. Ook is het vastgestelde bestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar.

Documenten

Er is inmiddels ook een Wijzigingsplan Nootdorp-Noord t.h.v. Veenweg 25-27.