Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp Noord 1e partiële herziening (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘1e partiële herziening Nootdorp-Noord’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken ter inzage gelegen. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plangebied

Het bestemmingsplan ‘Nootdorp-Noord’ is op 23 september 2010 vastgesteld door de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Medio 2013 is gebleken dat voor enkele locaties een nieuwe c.q. aangepaste planologische regeling wenselijk is. Het betreft veranderingen op grond van gewijzigde inzichten, aspecten die niet of niet afdoende geregeld zijn in het bestemmingsplan alsook aanpassingen naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de ingestelde beroepen tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Nootdorp-Noord’.