Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwe aanpak Leefbaarheidsplan Pijnacker

In 2016 gaan we van start met een nieuw leefbaarheidsplan, dat een nieuwe periode van vier jaar wijkgericht werken inluidt. Het is een soort agenda waarmee we aan de slag gaan om buurten en wijken in Pijnacker mooi, leuk, veilig en leefbaar te houden. Doet u ook mee?

Het wijkgericht werken pakken we op een andere manier aan dan voorheen. Meer vraaggericht en uitgaande van de eigen kracht in de wijk. De rol van de gemeente en de partnerorganisaties daarbij is het stimuleren van ontwikkelingen, het leggen van verbindingen, het begeleiden van processen en het scheppen van voorwaarden waarbinnen bewoners zaken zelf kunnen oppakken.

Vraaggerichte aanpak

Als input voor het leefbaarheidsplan is in 2015 aan inwoners gevraagd wat zij de belangrijkste thema’s vinden voor de komende jaren, maar ook waar zij zelf een actieve bijdrage aan willen (blijven) leveren. Deze keer is een onderscheid gemaakt naar wijk en zijn bestaande wijkinitiatieven toegevoegd. Naast de vragenlijst zijn ook gesprekken geweest met bewonersverenigingen en is voor jongeren een aparte bijeenkomst gehouden. Ook informatie uit het tweejaarlijkse gemeente brede leefbaarheidsonderzoek uit 2015 zijn meegenomen. Alle resultaten bij elkaar geven een duidelijk beeld van de uitgangssituaties, behoeften en bestaande krachten per wijk.

De buitengebieden van Pijnacker zijn vanwege beperkte inwoneraantallen niet meegenomen, maar uiteraard maken deze gebieden wel onderdeel uit van Pijnacker. Ook deze inwoners zijn van harte uitgenodigd initiatief te nemen.

Agenda/ideeën per wijk

Het leefbaarheidsplan is een soort agenda voor de leefbaarheid per wijk. Het geeft aan wat er volgens bewoners in elke wijk speelt, welke initiatieven er al zijn en wat er de komende tijd gaat gebeuren. Sommige ideeën zijn uitgewerkt, andere ideeën wachten op een initiatiefnemer. Ook voor de hele kern Pijnacker zijn ideeën benoemd. Binnenkort wordt het leefbaarheidsplan afgerond en vastgesteld. Daarna gaat de gemeente bekijken hoe deze ideeën door bewoners kunnen worden opgepakt. We betrekken daarbij bewoners die zich al hebben aangemeld.