Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuw subsidiebeleid in Pijnacker-Nootdorp

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 27 juni stemde een meerderheid in met een nieuw subsidiebeleidskader. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de subsidie die verenigingen en instellingen in de gemeente vanaf 2014 gaan ontvangen.

De basis van het besluit ligt in een nieuwe visie op subsidiëring van maatschappelijke voorzieningen, zoals het jeugd- en jongerenwerk en muziek- en toneelverenigingen. Het gemeentebestuur vraagt inwoners en organisaties om zélf te regelen en te betalen wat kan, maar blijft ondersteuning bieden aan groepen die dat echt nodig hebben.

De verdeling van het beschikbare subsidiegeld - minder geld dan voorgaande jaren als gevolg van eerder afgesproken bezuinigingen - is op deze visie gebaseerd.

Dialoog en debat

Het subsidiebeleidskader is de afgelopen maanden veelvuldig besproken, in het college en de raad, maar vooral ook in en met partijen in de samenleving. Een groot aantal verenigingen en instellingen praatten mee tijdens de dialoogavond, spraken in bij de raadsvergaderingen of reageerden schriftelijk. Er vonden twee protestmanifestaties plaats en wethouder Van Alphen kreeg een petitie aangeboden.

Veel organisaties gaven aan de noodzaak tot bezuinigen te begrijpen en bereid te zijn om in te leveren en mee te denken. Tegelijkertijd benadrukten zij het mogelijk moeilijk te krijgen zonder de bijdrage van de gemeente. Er is gesproken over het investeren in de samenwerking tussen gemeenten, inwoners en organisaties om budgetten slimmer te benutten en elkaar te versterken en ondersteunen. Het nieuwe stimuleringsfonds kan hieraan een bijdrage leveren.

Aangescherpt besluit van de raad

De gemeenteraad stemde na het proces van dialoog en debat in ruime meerderheid in met het subsidiebeleidskader. Wel meende de meerderheid van de raad dat er niet méér bezuinigd hoeft te worden dan het in 2011 afgesproken bedrag van € 360.000. Ook nam de raad een amendement aan waarin de criteria voor verenigingen om aanspraak te kunnen maken op een bijdrage uit het nieuwe stimuleringsfonds, ruimer worden.

Bijzonder kader

Het subsidiebedrag per instelling wordt voortaan gebaseerd op de uitgangspunten van de Pijnacker-Nootdorpse visie op het sociale domein. Deze visie stelde de gemeenteraad eerder dit jaar vast. Centraal daarin staat een andere verhouding tussen gemeente en gemeenschap: meer vertrouwen op ‘eigen kracht’, vaker uitgaan van ‘zelf- of samenredzaamheid’. “In Pijnacker-Nootdorp is de creativiteit en inventiviteit die we daarvoor nodig hebben volop aanwezig. We gaan nu met elkaar aan de slag”, aldus Wethouder Bert van Alphen.