Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuw speelplan voor Emerald

Samen met kinderen en ouders uit de wijk is in 2015 gewerkt aan het Uitvoeringsplan Spelen in Emerald 2015-2018. Inmiddels is het plan definitief vastgesteld door het college.

Vanaf maart 2016 gaan we met het Uitvoeringsplan Spelen in Emerald 2015-2018 in de praktijk aan de slag. Direct omwonenden informeren we per brief over de uitvoering van de werkzaamheden.

Van beleidsnota naar uitvoeringsplan

In de beleidsnota Speelruimteplan 2015-2018 staat wat de gemeente wil: speelruimte bieden waar op dit moment behoefte aan is. Uitgangspunt daarbij is dat het aantal speeltoestellen met 15% wordt verminderd om het speelaanbod betaalbaar te houden.
In het Uitvoeringsplan staat hóe we dat gaan doen. Dit plan stellen we samen met betrokken bewoners op. Per wijk kijken we samen kritisch naar het bestaande aanbod en maken we een plan voor de herstructurering van de speelplekken. Emerald is de eerste wijk waar dit op deze manier is uitgevoerd.

Betrokken bewoners

In het voorjaar van 2015 hebben alle kinderen in Emerald een vragenlijst ontvangen over de speelplekken in de wijk. Ruim 250 kinderen hebben de vragenlijst ingevuld. Ook hebben zich 20 ouders aangemeld voor een werkgroep.

De enthousiaste werkgroep heeft zich in vier bijeenkomsten gebogen over de speelplekken in de wijk. Daarbij is goed gekeken naar de

  • resultaten van de vragenlijsten;
  • bevolkingsopbouw;
  • technische staat van de speeltoestellen;
  • spreiding van de speelplekken.

De werkgroep heeft verder bekeken hoe we het aantal speeltoestellen met 15% kunnen verminderen. Maar ook welke speelplekken we kunnen opwaarderen, zodat de kwaliteit van het spelen in Emerald hoog blijft. Daarnaast is een voorkeurslocatie naar voren gekomen voor de realisatie van een natuurspeelplek.

Van concept naar definitief plan

Tijdens een speciaal ‘Speelcafé’ op woensdagmiddag 16 december 2015 heeft de werkgroep het concept plan voor Emerald aan de wijkbewoners gepresenteerd. Tot 1 januari 2016 konden zij hun reactie op het plan aan de gemeente doorgeven. Op basis van deze reacties is een definitief plan gemaakt. Dinsdag 2 februari heeft het college het nieuwe plan vastgesteld.