Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Niet eens met de gemeente? Dit kunt u doen

U kunt bezwaar maken en daarna nog in beroep gaan. Of u kunt een klacht indienen bij de gemeente. Lees hier hoe u dat doet.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u daartegen in veel gevallen bezwaar maken. Voor het behandelen van bezwaarschriften is een commissie van onafhankelijke deskundigen ingesteld. Dat is de Commissie Behandeling Bezwaarschriften, hierna genoemd: de commissie.
De commissie behandelt het bezwaar en brengt advies uit aan het gemeentelijke bestuursorgaan dat daarover uiteindelijk een beslissing moet nemen.

Wie kan bezwaar maken

Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken. Een belanghebbende is degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

  • uw naam, adres en woonplaats
  • waartegen u bezwaar maakt
  • waarom u een bezwaarschrift indient
  • uw handtekening

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Vermeld dan ook namens wie u dit doet en stuur een ondertekende machtiging mee waaruit blijkt dat u gemachtigd bent om bezwaar te maken.

U kunt digitaal bezwaar maken of per brief bezwaar maken. In dat geval stuurt u uw brief naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Spoedvoorziening

Een zorgvuldige behandeling van een bezwaarschrift kost tijd. Soms kunt u de afloop daarvan niet afwachten. Daarom is het mogelijk om, tegelijk met het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente, een spoedprocedure te starten. U vraagt dan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag een voorlopige voorziening te treffen.

Kosten

De behandeling van een bezwaarschrift is voor u, als indiener, kosteloos. Gaat u in beroep bij de bestuursrechter of wanneer u een spoedprocedure volgt, dan moet u griffierecht betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van uw beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan moet u het griffierecht tweemaal betalen. Van de griffier van de rechtbank krijgt u een acceptgiro. Het is belangrijk tijdig te betalen.

Termijnen

Op uw bezwaarschrift dient het bestuursorgaan binnen twaalf weken te beslissen, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. Het bestuursorgaan moet u en de commissie tijdig schriftelijk informeren over deze verdaging. Verder uitstel is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar van de gemeente dan kunt u tegen die beslissing (beschikking) in beroep gaan.
U dient dan een beroepschrift in bij de rechtbank in Den Haag. Van de rechtbank krijgt u een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.
Het beroepsorgaan neemt zestien weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zo niet, dan wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Klacht

Met een klacht kunt u aangeven dat u ontevreden bent over het gedrag of handelen van iemand die bij de gemeente werkt. Het kan ook gaan om een bestuursorgaan zoals de gemeenteraad of het College van Burgemeester en Wethouders. Een klacht dient u altijd in om iets dat het bestuursorgaan of de medewerker doet. Of juist niet doet.