Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Monumenten

De gemeente Pijnacker-Nootdorp telt een kleine 100 monumenten waarvan 17 rijksmonumenten.

U kunt deze monumenten terugvinden in de monumentenlijst.

Wat is een monument?

Een monument wordt omschreven als ‘een zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, zijn betekenis voor de wetenschap of zijn cultuurhistorische waarde’. De juridische omschrijving van een monument ligt vast in de Erfgoedverordening Pijnacker-Nootdorp.

Het verschil tussen een rijksmonument en een gemeentelijk monument

Een rijksmonument is minimaal 50 jaar oud en van nationale betekenis. Daarmee onderscheidt het zich van provinciale en gemeentelijke monumenten. Een gemeentelijk monument is van plaatselijk algemeen belang en hoeft geen 50 jaar oud te zijn.

Gevolgen van plaatsing op de monumentenlijst

De bescherming van een gebouw als monument betekent niet dat men verplicht wordt het te restaureren of in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Voor alle werkzaamheden die verder gaan dan onderhoud, is echter wel een vergunning nodig.

Meer informatie over de aanwijzingsprocedure en de plaatsing op de monumentenlijst vindt u in het product Monument, aanwijzing.

Vergunning voor herstel of verbouw

Indien men een monument wil laten herstellen of verbouwen, moet vanwege de historische waarde ervan bij het college een vergunning worden aangevraagd. Het college vraagt vervolgens advies aan de Monumentencommissie en bij een rijksmonument ook aan de Rijksdienst.

Aanvraag subsidie restauratie

Op basis van de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten 2006 kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten een aanvraag indienen voor restauratie van gemeentelijke monumenten. Ook voor het jaarlijks onderhoud aan of de restauratie van een als gemeentelijk monument beschermde ophaalbrug.
Deze aanvraag dient te voldoen aan de voorwaarden zoals deze staan beschreven in de verordening. Alle informatie over de aanvraag van subsidie voor restauratie kunt u vinden in het product Monumenten, subsidie restauratie.

Cultuurfondshypotheek

In de Provincie Zuid-Holland is een Cultuurfonds voor Monumenten dat leningen met een lage rente verstrekt: 4,5% onder de marktrente voor reguliere hypotheken met een minimum van 1,5%. Meer informatie hierover vindt u op www.cultuurfondsvoormonumenten.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het monumentenbeleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken via tel. 14 015.