Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Mobiliteitsplan

Het verkeers- en vervoerbeleid van de gemeente is beschreven in het Mobiliteitsplan Pijnacker-Nootdorp.

Het Mobiliteitsplan bestaat uit een beleidsplan en een uitvoeringsprogramma 2005-2010 met concrete verkeersmaatregelen en een doorkijk na 2010. De meeste maatregelen uit het uitvoeringsprogramma zijn inmiddels uitgevoerd. Enkele grote wegen- en onderhoudsprojecten zijn nog in uitvoering. In 2012 beoordelen we de effecten van het Mobiliteitsplan en kijken vervolgens of er wijzigingen of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Uitgangspunten

Uitgangspunt van het Mobiliteitsplan is de gewenste ontwikkeling van de gemeente voor de lange termijn. Mobiliteit is een randvoorwaarde voor de moderne netwerksamenleving waar de gemeente naartoe wil groeien. Bedrijven, bewoners en bezoekers moeten met de gebruikelijke vervoerswijzen op een snelle, veilige en leefbare wijze in, van en naar de gemeente kunnen blijven reizen.

Beleidsdoelen

Kernpunten van het beleid zijn:

  • Snelle afvoer autoverkeer naar bestaande en nieuwe randwegen (N470, randweg Nootdorp) en de autosnelwegen
  • Dorpskernen duurzaam veilig inrichten, zo veel mogelijk als aaneengesloten verblijfsgebied met 30 km/uurregime
  • Nieuwbouwlocaties tijdig ontsluiten voor alle vervoersoorten
  • Kwaliteit van het fietsnetwerk heeft hoge prioriteit
  • Hoogwaardig openbaar vervoer (onder meer RandstadRail) en goede bereikbaarheid van de haltes
  • Schaarse parkeerruimte eerlijk verdelen met sturend parkeerbeleid

Documenten

Het mobiliteitsbeleid en bijbehorende documenten kunt u downloaden via onderstaande links: