Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Maatschappelijke zaken, Burgerjaarverslag 2010

Maatschappelijke zaken gaan onder andere over: Bijzondere bijstand, Wmo, Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen, Misbruik sociale voorzieningen en Bezwaren & beroepszaken.

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het totaal aantal klanten dat in 2010 een inkomensvoorziening levensonderhoud ontving.

Maatschappelijke zaken, inkomensvoorziening

De instroom in 2010 is als in voorgaande jaren toe te schrijven aan de verhuizing van bijstandsklanten uit Den Haag en omstreken. Het stadsgewest Haaglanden kent regels voor het verdelen van woonruimte. Vooral personen die in het kader van de stadvernieuwing een urgentie huisvesting ontvangen komen vaak terecht in Pijnacker-Nootdorp vanwege de beschikbaarheid van nieuwe sociale huurwoningen. De instroom is bovendien toe te schrijven aan de toename van de jeugdwerkloosheid. De instroom wordt beperkt door een scherpe controle op het recht op uitkering. Dit doen we door extra op te letten bij de aanvraag en huisbezoeken af te leggen om de woonsituatie na te gaan. Waar nodig stelt een medewerker van het team bijzonder onderzoek uit Delft een specifiek onderzoek in. Door reïntegratietrajecten hebben 38 uitkeringsgerechtigden een baan gevonden.

In onderstaand overzicht is te zien van welke voorzieningen de 354 klanten gebruik maken.

Categorie aantal
Wet werk en bijstand 288
Wet Investeren in Jongeren 56
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers 8
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen 1
Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 1
Totaal 354

Bijzondere bijstand

Het aanvraagformulier bijzondere bijstand voor niet-klanten (d.w.z. personen die geen bijstandsuitkering voor levensonderhoud ontvangen) is in 2010 ingekort en vereenvoudigd. Dit is één van de actiepunten uit het maatregelenplan vermindering administratieve lasten voor burgers en ondernemers. In 2010 hebben we voor de minima in onze gemeente meerdere nieuwsbrieven gemaakt. Voor de vrijwilligers van de Stichting Welzijn Ouderen Pijnacker-Nootdorp hebben we een cursus bijzondere bijstand verzorgd. De vrijwilligers gebruiken de opgedane kennis om ouderen goed te informeren over het aanvragen van bijzondere bijstand.

In 2010 zijn circa 696 aanvragen bijzondere bijstand ontvangen. Hiervan zijn er 678 afgehandeld. In 673 gevallen is bijzondere bijstand toegekend. In vergelijking met 2009 (839 aanvragen en 706 toekenningen) is sprake van een daling van aanvragen en toekenningen. Dit komt door het afschaffen van de extra verstrekkingen voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar en de eenmalige vergoeding aan inwoners met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Deze vergoeding is niet meer toegestaan door het rijk.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De volgende tabel laat zien dat het aantal aanvragen voor een Wmo-voorziening in 2010 ten opzichte van 2009 met 311 is gestegen tot 1682 aanvragen. Opmerkelijk is de toename van aanvragen voor woonvoorzieningen (+65), vervoersvoorzieningen (+102) en hulp bij het huishouden (+100). Vanaf 2006 (800 aanvragen) is in 5 jaar het aantal Wmo-aanvragen met ruim 100% gestegen.

Aanvragen Wmo 2010 Wmo 2009
Woonvoorziening 409 344
Vervoersvoorziening 377 275
Rolstoelvoorziening 212 189
Gehandicapten parkeerkaart 197 179
Gehandicapten parkeerplaats 46 43
Hulp bij de huishouden 441 341
Totaal 1682 1371

Van de 1682 aanvragen zijn er 1652 afgehandeld met 1310 toekenningen.

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

Door de economische crisis kunnen ondernemers in de problemen komen. Vooral startende ondernemers zijn extra kwetsbaar bij economische teruggang. De gemeente kan ondernemers die in de problemen zijn gekomen of dreigen te komen gerichte steun verlenen. Met het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) kan de gemeente het inkomen van (startende) ondernemers aanvullen. Na een behoorlijke piek in 2009 (51 aanvragen) is het aantal aanvragen in 2010 gedaald tot 31. Daartoe behoorden 26 aanvragen van gevestigde tuinbouwers, 3 ZZPérs en 2 startende ondernemers. De 26 BBZ-aanvragen van tuinbouwers resulteerden in 8 toegekende bedrijfskredieten en 18 afwijzingen.

In februari 2010 is de Digitale Sociale Kaart voor inwoners geopend. De kaart omvat en groot aanbod aan organisaties en professionals op het terrein van wonen, zorg en welzijn.

Misbruik sociale voorzieningen

De uitvoering van het handhavings- & fraudebeleid heeft tot doel te zorgen dat geen misbruik wordt gemaakt van sociale voorzieningen. In 2010 is een extra controle uitgevoerd. Een groep (externe) handhavers heeft het hele uitkeringsbestand geanalyseerd op mogelijke onrechtmatigheden. Vervolgens zijn ruim 50 uitkeringsdossiers geselecteerd voor nader onderzoek. Dit heeft onder andere geleid tot het beëindigen van 25 uitkeringen in onze gemeente en 4 afwijzingen; 2 dossiers zijn overgedragen aan de Sociale Recherche Delft. Een uitkering kost gemiddeld ruim € 14.000,-. Door de extra controle is dus een aanzienlijke besparing gerealiseerd.

Bezwaren & beroepszaken

In bijgaand overzicht is per wettelijke regeling het aantal in 2010 ingekomen bezwaarschriften weergegeven met het resultaat van de behandeling.

Het aantal in 2010 ingediende bezwaarschriften (93) is fors hoger dan in de voorgaande jaren (64 in 2009, 53 in 2008 en 58 in 2007). We zien vooral een stijging van het aantal bezwaarschriften Wet werk en bijstand. Deze toename heeft voornamelijk betrekking op uitkeringen en vermeende uitkeringsfraude. Dit hangt samen met een stijging van het aantal aanvragen voor bijstand en nieuwe rechtmatigheidsonderzoeken door de gemeente.

Op 39 bezwaren is in 2010 nog geen beslissing genomen. Deels zijn het bezwaren die eind 2010 zijn ingediend. De behandeling daarvan loopt door naar 2011. Er zijn nog 5 bezwaren uit eerdere jaren in behandeling. Daarvan zijn 2 zaken inmiddels afgehandeld maar nog niet formeel ‘afgedaan’; in 3 zaken is sprake van instemming met de vertraagde afhandeling door belanghebbenden. Van de in 2010 ingekomen bezwaren is 85% tijdig afgehandeld. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van de 32% in 2009. Wanneer bezwaarschriften niet binnen de wettelijke termijn kunnen worden behandeld, communiceren we daarover met de belanghebbenden.

Eén cliënt stelde beroep bij de Rechtbank. Het beroep is ongegrond verklaard. De Rechtbank verklaarde in 2 in 2009 aanhangig gemaakte zaken het beroep ongegrond. In 7 gevallen dienden cliënten een verzoek om een voorlopige voorziening in. In 3 zaken is het verzoek afgewezen; in 4 zaken is de procedure nog aanhangig. De Centrale Raad van Beroep verklaarde in één zaak het hoger beroep gegrond. De gemeente moet een nieuwe beslissing op bezwaar nemen.