Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Leefbaarheidsonderzoek 2019

De gemeente wil een goed beeld hebben van de leefbaarheid in haar kernen en wijken. Eens per twee jaar doen we daarom een leefbaarheidsonderzoek: de zogeheten Leefbaarheidsmonitor.

Tweejaarlijks leefbaarheidsonderzoek

Eenmaal per twee jaar houdt de gemeente een leefbaarheidsonderzoek onder haar inwoners. Het is een momentopname van de beleving van de leefbaarheid in de wijk.

Waarom dit onderzoek?

De gemeente wil een goed beeld hebben van de leefbaarheid in haar kernen en wijken. Inwoners weten als geen ander wat er in hun woonomgeving goed of minder goed is en waar zich problemen kunnen voordoen, als niet tijdig wordt ingegrepen. Met dit gerichte onderzoek wil de gemeente de meningen van inwoners over hun wijk in beeld brengen. Door het onderzoek periodiek uit te voeren, kan de gemeente de ontwikkelingen volgen en effecten van genomen maatregelen meten.

Wat houdt het onderzoek in?

In maart 2019 ontvangen 5.800 inwoners een vragenformulier. Daarin wordt hen gevraagd rapportcijfers te geven over leefbaarheidsaspecten in hun wijk, die ingedeeld zijn rondom een aantal hoofdthema's:

  • fysieke woonomgeving, zoals de kwaliteit van de woningen, de groen- en speelvoorzieningen en het voorzieningenniveau;
  • sociale woonomgeving, waaronder het samenleven van verschillende mensen in een wijk en de betrokkenheid bij de wijk;
  • veiligheid en overlast, denk hierbij aan inbraken, vandalisme en geweldpleging en aan overlast van verkeer, zwerfvuil en hondenpoep.

De vragenformulieren kunnen tot half april worden ingediend, via internet of op papier. De resultaten van het onderzoek worden in het derde kwartaal bekend gemaakt. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de afdeling Wijkzaken, tel. 14 015.

Wat doen we met de resultaten?

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het gemeentelijk beleid en bij werkzaamheden van de gemeente. Denk hierbij aan veiligheid, verkeer, jeugd, speelruimte, maar ook het beheer van de woonomgeving en gebiedsgerichte aanpak en projecten. Met de resultaten kunnen de effecten worden gemeten van plannen, projecten en maatregelen die in de kernen en wijken worden uitgevoerd om de leefbaarheid te behouden of verbeteren.

Archief

De resultaten van het leefbaarheidsonderzoek 2017 zijn hieronder te vinden in het rapport ‘Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Lemon vervolgmeting 2017’.