Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Leefbaarheid, veiligheid en handhaving, Burgerjaarverslag 2010

Inwoners verlangen een schone, veilige en opgeruimde omgeving, waar het prettig wonen is. Wijkgericht werken is één van de manieren waarmee we de kwaliteit van de wijk en de contacten met bewoners willen verbeteren. Daarnaast letten we op veiligheid en het naleven van regels.

Een leefbare wijk

Drie wijkmanagers in de gemeente houden de leefbaarheid in de gaten. Daarvoor hebben zij contacten met organisaties in de wijk, bewonersverenigingen en wijkbewoners. Belangrijk middel is de wijkschouw, waarbij de gemeente samen met bewoners verbeterpunten voor de leefbaarheid in de wijk inventariseert. In 2010 zijn zeven wijkschouwen gehouden, waaraan 51 bewoners deelnamen. De wijkmanagers houden maandelijks spreekuur in hun kern. Bewoners kunnen zonder afspraak binnenlopen om leefbaarheidkwesties met de wijkmanager te bespreken. In 2010 is 71 maal van het spreekuur gebruik gemaakt door in totaal 79 bewoners. Deze bewoners hebben in totaal 104 vragen gesteld.

Een veilige gemeente

Bij veiligheid kunnen we spreken over objectieve en subjectieve veiligheid. De objectieve veiligheid is af te leiden uit concrete metingen, statistieken en rapportages van onder andere politie en brandweer. Op de website www.hoeveiligismijnwijk.nl houdt de politie per wijk aangiftecijfers van 12 soorten misdrijven bij. De website is bedoeld om de objectieve veiligheid per buurt in kaart te brengen. Inwoners kunnen hiermee de aangiftecijfers in hun eigen buurt bekijken. Bij subjectieve veiligheid gaat het meer over de veiligheidsbeleving van de inwoner. Dit heeft dus te maken met de persoonlijke ervaringen van een inwoner. Om inzicht te verkrijgen in deze veiligheidsbeleving wordt er onderzoek uitgevoerd onder de inwoners van onze gemeente naar de criminaliteit, (on)veiligheid en kwaliteit van het optreden van de politie en de gemeente. Het resultaat staat in de Integrale Veiligheidsmonitor.

Handhaving

Handhavers van de gemeente controleren op het naleven van de regels op het gebied van milieu, bouw en openbare ruimte. Lees meer over de diverse handhavingsactiviteiten in 2010.