Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Laakweg achter nummer 1 te Nootdorp, wijzigingsplan (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 2 januari 2018 het "Wijzigingsplan Laakweg achter nummer 1 Nootdorp" gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan “’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving”, en betreft een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de bouw van een woning in het plangebied (bestemmingen "Wonen" en "Tuin").

Inzage

Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Tevens is het wijzigingsplan hieronder digitaal beschikbaar.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kon door een ieder beroep worden ingesteld.

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.