Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Standaard tonen-op pagina

Keijzershof wordt van Tolhek gescheiden door het spoor van Randstadrail. Centraal in het plangebied ligt een nieuwe halte.Ten westen en ten zuiden van de N470 ligt landelijk gebied respectievelijk: de Zuidpolder van Delfgauw en de toekomstige Groenzone, onderdeel van de Groenblauwe Slinger.De Groenblauwe Slinger vormt een ecologische en recreatieve verbinding tussen Midden-Delfland en het Groene Hart en is ter hoogte van Pijnacker-Zuid op z'n smalst.

Documenten

Uitwerkingsplan I Centrum-Zuid

Doel van dit uitwerkingsplan is te voorzien in een adequate juridisch-planologische regeling voor de toegestane bebouwing en het toegestane gebruik in het plangebied.

Uitwerkingsplan II De Laantjes

Doel van het uitwerkingsplan is te voorzien in een adequate juridisch-planologische regeling voor de toegestane bebouwing en het toegestane gebruik in het plangebied.

Uitwerkingsplan III Gemaal

Doel van voorliggend uitwerkingsplan is te voorzien in een adequate juridischplanologische regeling voor het gemaal en het toegestane gebruik in het plangebied. Het gemaal is nodig voor het reguliere waterbeheer van de woonwijken Keijzershof en Tolhek.

Centrumzone Noord

Dit plan betreft het deelgebied Centrumzone Noord in de wijk Keijzershof te Pijnacker. Dit deelgebied ligt centraal in Keijzershof en wordt grofweg begrensd door de Weegbree aan de noordkant, de Floralaan aan de oostkant, de watergang langs het Speenkruid aan de zuidkant en het fietspad tussen de centrumzone en de (toekomstige) Multifunctionele accommodatie aan de westkant.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij bij besluit van 9 augustus 2011 het uitwerkingsplan Centrumzone Noord van het bestemmingsplan Keijzershof gewijzigd hebben vastgesteld.

De Erven en Centrumzone Oost

Het uitwerkingsplan betreft de deelgebieden De Erven en Centrumzone Oost in de wijk Keijzershof te Pijnacker. Deze deelgebieden liggen aan de noordoostzijde van Keijzershof en worden grofweg begrensd door de watergang tussen de wijken Keijzershof en Koningshof aan de noordkant, de RandstadRailverbinding aan de oostkant, de Centrumzone aan de zuidkant en de Zuidweg aan de westkant.

Multifunctionele accomodatie

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij bij besluit van 27 september 2011 het uitwerkingsplan Multifunctionele Accommodatie van het bestemmingsplan Keijzershof gewijzigd heeft vastgesteld.

Boszoom fase 1

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het bij besluit van 12 maart 2013 het uitwerkingsplan Boszoom fase 1 van het bestemmingsplan Keijzershof gewijzigd heeft vastgesteld.

Boszoom fase 2

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het bij besluit van 24 juni 2014 het uitwerkingsplan ‘Boszoom fase 2’ van het bestemmingsplan Keijzershof heeft vastgesteld.

Boszoom fase 2, hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp maken ingevolge het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend het besluit tot vaststelling van zogenaamde hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de vaststelling van het uitwerkingsplan “Keijzershof – Boszoom fase 2”.

Boszoom fase 3

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het bij besluit van 24 juni 2014 het uitwerkingsplan ‘Boszoom fase 3’ van het bestemmingsplan Keijzershof heeft vastgesteld.