Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Keijzershof 2018, voorontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Op 27 september 2017 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Keijzershof 2018’, vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Het voorontwerp heeft ter inzage gelegen.

Onderhavig bestemmingsplan kent een meerledig doel. In het kader van de actualisering van de gemeentelijke bestemmingsplannen dienen de bestemmingsplannen voor het plangebied 'Keijzershof' te worden herzien. Daarnaast dienen gerealiseerde projecten bestemd te worden en dienen heldere kaders geboden te worden voor nieuwe ontwikkelingen met een praktisch gebruik van de regels. Een eenduidige bestemmingsregeling binnen de gemeente is daarbij het uiteindelijk doel.

Een deel van de gronden in het bestemmingsplan is consoliderend bestemd. Tevens is voor het nog te realiseren deel van Pijnacker-Zuid, bestaande uit Keijzershof (Park van Buijsen en het Groene Vizier) en Centrumlijn (Noord en Zuid), een globalere, kaderstellende regeling opge-nomen in lijn met de vigerende bestemmingen voor deze ontwikkelgebieden.
Het plangebied is gelegen in het zuiden van Pijnacker en ligt nabij de zuidoostelijke gemeentegrens van Pijnacker-Nootdorp. Het plangebied wordt globaal begrensd door:

  • De wijk Koningshof en het toekomstig te ontwikkelen Tuindersgebied-zuid (Tuindershof) aan de noordzijde;
  • De wijk Tolhek aan de oostzijde (inclusief deel spoorweg);
  • De N470 aan de zuidzijde;
  • De N470 en de Overgauwseweg aan de westzijde.

Inspraak

Tijdens de inzagetermijn kon iedereen een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp.