Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Keijzershof 2018, ontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Keijzershof 2018’ heeft ter inzage gelegen.

Onderhavig bestemmingsplan kent een meerledig doel. In het kader van de actualisering van de gemeentelijke bestemmingsplannen dienen de bestemmingsplannen voor het plangebied 'Keijzershof' te worden herzien. Daarnaast dienen gerealiseerde projecten bestemd te worden en dienen heldere kaders geboden te worden voor nieuwe ontwikkelingen met een praktisch gebruik van de regels. Een eenduidige bestemmingsregeling binnen de gemeente is daarbij het uiteindelijk doel.

Een deel van de gronden in het bestemmingsplan is bestemd overeenkomstig de feitelijke situatie. Tevens zijn voor het nog te realiseren deel van Pijnacker-Zuid, bestaande uit Keijzershof (Park van Buijsen en het Groene Vizier) en Centrumlijn (Noord en Zuid) globalere regels opgenomen welke de bouw mogelijk maken van woningen met bijbehorende voorzieningen.

Plangebied

Het plangebied is gelegen in het zuiden van Pijnacker en ligt nabij de zuidoostelijke gemeentegrens van Pijnacker-Nootdorp. Het plangebied wordt globaal begrensd door:

  • De wijk Koningshof en het toekomstig te ontwikkelen Tuindersgebied-zuid (Tuindershof) aan de noordzijde;
  • De wijk Tolhek aan de oostzijde (inclusief deel spoorweg);
  • De N470 aan de zuidzijde;
  • De N470 en de Overgauwseweg aan de westzijde.

U kunt de stukken hieronder downloaden. U kunt ook kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zie ook het Ontwerpbesluit van de hogere grenswaade .

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kon u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad.

Hoorzitting

Tot en met 11 april 2018 lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Tot en met deze datum konden zienswijzen op dit plan worden ingediend. De indieners van zienswijzen krijgen de gelegenheid hun zienswijzen toe te lichten op een hoorzitting.