Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Keijzershof 2018; hogere grenswaarde geluid (ter inzage)

Het college is van plan om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor weg- en railverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan ‘Keijzershof 2018’.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat bij een deel van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Hofpleintunnel, de Klapwijkseweg, de N470 en de RandstadRail. De maximale toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld zal door middel een nader akoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat aan de criteria uit de Nota hogere grenswaarden gemeente Pijnacker-Nootdorp (2010) wordt voldaan.

Het ontwerpbesluit ligt – gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ‘Keijzershof 2018- met de bijbehorende stukken vanaf 1 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor, Oranjeplein in Pijnacker. De stukken zijn hieronder te downloaden en via www.ruimtelijkeplannen.nl te bekijken.

Zienswijze indienen

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden zienswijze indienen. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Wanneer geen sprake is van ingebrachte zienswijzen, zal het ontwerpbesluit ongewijzigd worden omgezet in een definitief besluit. Voor meer informatie en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw B.E.A. Muijzer – van Osch, tel. 14 015. Wilt u schriftelijk reageren, dan kunt u uw brief aan het college richten (Postbus 1, 2640 AA Pijnacker)

Een digitale zienswijze kunt u indienen door het Formulier zienswijze hogere grenswaarde Keijzershof in te vullen.