Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Keijzershof 2018; hogere grenswaarde geluid (in procedure)

Het college heeft besloten om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor weg- en railverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Keijzershof 2018’.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat bij een deel van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Hofpleintunnel, de Klapwijkseweg, de N470 en de RandstadRail. De maximale toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld zal d.m.v. een nader akoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat aan de criteria uit de Nota hogere grenswaarden gemeente Pijnacker-Nootdorp (2010) wordt voldaan.

Het besluit heeft – gelijktijdig met de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Keijzershof 2018 - ter inzage gelegen. De stukken zijn hieronder te downloaden.

Beroep

Gedurende deze termijn konden belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.