Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Keijzershof 2018, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 28 juni 2018 het bestemmingsplan ‘Keijzershof 2018’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Zie ook de verleende hogere grenswaarde.

Plangebied

Het plangebied is gelegen in het zuiden van Pijnacker en ligt nabij de zuidoostelijke gemeentegrens van Pijnacker-Nootdorp. Het gebied wordt globaal begrensd door:

  • De wijk Koningshof en het toekomstig te ontwikkelen Tuindersgebied-zuid (Tuindershof) aan de noordzijde;
  • De wijk Tolhek aan de oostzijde (inclusief deel spoorweg);
  • De N470 aan de zuidzijde;
  • De N470 en de Overgauwseweg aan de westzijde.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Documenten